تماس با ما

دفتر امور اجرایی کنگره

فکس

+98 21 44300340

واتساپ

09022082028


هماهنگی سخنران ها

دکتر مریم نورزاده (دبیر اجرایی)

تلفن

09124434244


مسئول شبکه مجازی برنامه

آقای سلطانی

تلفن

09126171990