امتیازات بازآموزی

امتیارات بازآموزی و گروههای هدف :

برنامه علمی کنگره  بر روشهای تشخیص و درمان بیماریهای زنان و مامایی متمرکز خواهد بود . با رویکرد  مطالعات میان رشته ای در حوزه علوم پزشکی .   لذا از کلیه همکاران رشته های تخصصی  مرتبط ، جهت شرکت در برنامه های علمی این کنگره که به صورت همزمان در چهار سالن برگزار خواهد شد، دعوت میشود. با توجه به برنامه های ارائه شده به مرکز بازآموزی ،  امتیازات بازآموزی شرکت کنندگان بصورت زیر میباشد :

20  امتیاز  :  متخصصین جراحی زنان ومامایی - بهداشت باروری

14  امتیاز  :  متخصصین پاتولوژی – اورولوژی – آنکولوژی – پزشکان عمومی و گروههای مامایی

10  امتیاز  :  متخصصین علوم آزمایشگاهی – روانپزشکی – داروسازی-  کودکان - جراحی اطفال

6    امتیاز   :  رادیولوژی – پوست – پزشکی قانونی- علوم تغذیه 

اپ موبایل