سوالات وبینارها

New
جهت دقت نظر هر چه بیشتر شرکت کنندگان در وبینارها ،  سوالات آزمون هر وبینار ، قبل از برگزاری وبینار ارائه میشود:
 
 

سوالات وبینار  پلویک فلور +  اختلالات جنسی

پنجشنبه 17 تیر - ساعت 9 الی 12

1- احتمال وجود کدام یک از اختلالات  روانپزشکی زیر در مراجعی که جهت جراحی زیبایی ناحیه ژنیتال مراجعه میکند بیشتر است؟

الف )Hypochondriasis  

ب ) Pain disorder

ج ) Psychosomatic disorder

د ) Body dysmorpho- phobia

 

2- بر اساس برخی تحقیقات انجام شده مشکلات  ارتباطی و جنسی زوجین تا چه مدّتی پس از انجام جراحی زیبایی ناحیه ژنیتال باقی مانده است؟

الف ) یک ماه

 ب ) 3 ماه

ج )   6  ماه

د ) مشکلات  فوق با جراحی کاملا  بهبود یافته است.

 

3- کدام یک از انواع جراحیهای زیر عمدتاً برای افزایش رضایتمندی جنسی، انجام میشود؟

الف ) Labioplastyhg

ب )  Vaginoplasty

ج ) size reduction    Clitoris

د )  گزینه های الف و ج

 

4- در مطالعه کیفی انجام شده در ایران؛ کدام عامل زیر نقش کمتری به عنوان علت درخواست جراحی زیبایی ناحیه تناسلی داشته است؟

الف )  مشکلات  فردی

ب )  مشکلات  ارتباطی با همسر

ج  )  چگونگی ارتباط پزشک با بیمار

د )  مشکلات  فرهنگی

 

5- درد  گلوته ال  وران  در کدامیک از اعمال زیر بیشتر دیده می شود ؟

الف )  ساکرو کلپوپکسی

ب) ساکرو اسپینوس

ج)  اعمال جراحی واژینال

د) پرینورافی

 

6- تمام عبارتهای زیر صحیح است به جز

الف ) مدت درد تا 6 هفته طبیعی است

ب ) درد ممکن است تا دو سال طول بکشد

ج )  درد حتی در حالت استراحت وجود دارد

د )   درد با تغییر پوزیشن کم می شود

 

7- مهمترین علت درد مزمن لگن در جراحی واژینال  با مش کدام است  ؟

الف ) انقباض عضله کف لگن

ب)  پودندال نورالژی

ج)  وجود درد قبل از عمل

د)   عفونت

 

8- در مورد نوروپاتی پودندال کدامیک از عبارتهای زیر صحیح می باشد

الف )  درد باید در مسیر سه گانه عصب باشد

ب )   درد بیمار را از خواب بیدار مند

ج )   کاهش  حس عصب

 د )   در بلوک عصب درد از بین نمی رود

 

9- تعریف عود سابژکتیو کدام است؟

الف )  رسیدن DIRECT POP   به سطح هایمن

ب )  رسیدن INDIRECT POP   به سطح هایمن

ج )  داشتن سمپتوم هایی که به عود POP  نسبت داده میشود

د)  عود POP  فقط در یک کمپارتمان که همراه با سمپتوم باشد

 

10- در بیماران مسن فاقد عملکرد جنسی  که مشکلات طبی زمینه ای افزایش دهنده ریسک بیهوشی دارند و دچار عود پرولاپس اپیکال شده اند ، کدام جراحی را پیشنهاد میدهید؟

الف )   کولپوکلیزیس

ب )  ساکرال کولپوپکسی

ج )  ساکرواسپاینوس ساسپنشن

د)   یوتروساکرال ساسپنشن

 

11- در پرولاپس رحم ، کدام روش جراحی میزان  عود کمتری دارد؟

الف )  ساکروهیستروپکسی

ب )  هیسترکتومی  واژینال  و  بازسازی  پلویک فلور

ج )  ساکرواسپاینوس  هیستروپکسی

د)  میزان عود در هر سه  مشابه  است

 

12- درکدام جراحی میزان عود سابژکتیو، تکرار جراحی برای پرولاپس، وجود پرولاپس در معاینه بعد از عمل ،SUI بعد ازعمل و دیسپارونی کمتر است؟

الف )   ساکرال کولپوپکسی

ب )  ساکرواسپاینوس ساسپنشن

ج )   یوتروساکرال ساسپنشن

د)  تفاوتی بین انواع مختلف جراحی وجود ندارد

 

 

13- کدام فاکتور زیر احتمال عود بی اختیاری استرسی ادرار پس از جراحی را افزایش می‌دهد؟

الف )  سن کمتر از ۵۰ سال

ب )  BMI زیر ۳۰

ج ) وجود UUI همزمان

د )  نداشتن علایم voiding dysfunction

 

14- در بیماری که با عود بی اختیاری ادرار مراجعه کرده است انجام کدام تست الزامی نیست؟

الف )  U/a

ب )  PVR

ج )  caught test

د )  dye test

 

15-  بیماری با شکایت عود بی اختیاری ادرار پس از جراحی مراجعه کرده است.در معاینه مش totدر جای مناسب است و نقطه c و Ba صفر هستند.اقدام مناسب این بیمار؟

الف )  ترمیم پرولاپس

ب )TOT   مجدد

ج )  TVT

د )fascial sling 

 

16- کدام جراحی برای درمان عود SUI پیشنهاد  نمیشود؟

الف )  TOT

ب )  TVT

ج ) fascial sling

د )  Burch

 

17 - بيمار خانم 25 ساله مجرد، كه با توجه به نارضايتى از وضعيت ظاهرى ناحيه تناسلى مراجعه و خواهان عمل جراحى زيبايى میباشد، در كدام مورد امكان عمل جراحى براى اين بيمار ميسر است؟

الف )  با توجه به مجرد بودن بيمار و نداشتن ضرورت لازم است جراحی بیمار به تعویق بیفتد.

 ب ) با توجه به مجرد بودن بيمار چنانچه پدر بيمار رضايت آگاهانه به انجام عمل جراحى داشته باشد ، امكان جراحى ميسر است.

ج )  به لحاظ قانونى اين قبيل اعمال جراحى در افراد مجرد غيرقانونى مى باشد.

د )  پس از اخذ رضايت آگاهانه از خود بيمار امكان جراحى وجود دارد.

 

18 -  خانمى ٤٥ ساله به شما مراجعه مى كند و ابراز مى دارد كه همسر مردى كه قرار است با اون ازدواج كند ، سال های گذشته بيمار شما بوده و بعلت كانسر رحم فوت شده است، اين خانم ميخواد شما  از نظر احتمال ابتلا بهHPV و انتقال آن به ايشان ، او را راهنمايى كنيد. در اين خصوص كدام جمله صحيح است؟

الف ) با توجه به اينكه بيمار فوت شده است، منع قانونى براى دادن اطلاعات به ايشان وجود ندارد.

ب ) با توجه به اينكه احتمال ابتلاى اين خانم به ويروس و مشكلات بعدى براى ايشان وجود دارد، منعى براى دادن اطلاعات نیست.

ج )  دادن اطلاعات به ايشان جرم است.

د ) همه ى موارد فوق صحيح است.

 

19 - در خصوص جراحى هاى زيبايى كدام يك صحيح است؟

الف )  تضمين كردن نتيجه ى دلخواه بيمارتوسط پزشک معالج  ضروری است.

ب ) اخذ رضايت آگاهانه پس توضيح كليه عوارض ( حتى عوارض نادر جراحى)  باید صورت گیرد.

ج ) اخذ رضايت آگاهانه در افراد مجرد از ولى بيمار الزامى است.

د ) تفاوتی در اخذ رضایت برای جراحی های زیبا  و سایر جراحی ها  وجود  ندارد.

 

20 - خانم ٣٤ ساله با پرولاپس رحم مراجعه و كانديد عمل جراحى مى باشد،  با توجه به احتمال هيستركتومى كدام مورد در خصوص اخذ رضايت آگاهانه  در این بیمار صحيح مى باشد؟

الف )  چنانچه  بيمار صلاحيت تصميم گيرى داشته باشد،  اخذ رضايت آگاهانه از خود بيمار كافى است.

ب ) با توجه به احتمال هيستركتومى و عدم بارورى بيمار پس از جراحى  اخذ رضايت از همسر بيمار الزامى است.

ج ) در صورت عدم دسترسى به همسر ، رضايت عمل جراحى از پدر بيمار بايد اخذ شود.

د ) در اين قبيل اعمال جراحى اخذ رضايت از خود بيمار و همسر از لحاظ قانونى الزامى مى باشد.

 

21 - کدام مورد زیر از اجزا پلویک فلور نمی باشد؟

الف )  مثانه

ب )  رحم

ج )  رکتوم

د )  کلیه

 

22 - در صورتیکه نشت ادرار در بیمار متعاقب  فعالیت فیزیکی رخ دهد کدا م بی اختیاری زیر مطرح می گردد؟

الف )  استرسی

ب ) فوریتی

ج )  مخلوط

د ) سرریزی

 

23 - در صورتیکه PVR  خانمی 195 سی سی باشد، احتمال کدام پاتولوزی زیر مطرح می باشد؟

الف )  مثانه هیپراکتیو

ب )  مجرای ادرار کم فشار

ج  ) ضعف عضله دترسور

د ) سیستیت انترسیسیل

 

24 - کدام بیمار مبتلا به پرولاپس لگنی زیر از جراحی شکمی سود می برد؟

الف )  پرولاپس در هر سه کمپارتمان

ب )  عود پرولاپس پس از جراحی

ج )  جراحی برای بار اول

د )  داشتن ریسک بالا برای استفاه از مش 

 

----------------------------------------------

سوالات وبینار عوارض لاپاراسکوپی

پنجشنبه 17 تیر - ساعت 16 الی 19

 

1- شایعترین محل آسیب گوارشی در لاپاراسکوپی کدام است ؟

الف ) معده

ب ) روده باریک

ج )  رکتوم

د ) سیگمویید

 

2-  حین انجام لاپاراسکوپی جراح متوجه آسیب کولون با ورس  میشود .خونریزی فعال و پارگی وجود ندارد . اقدام بعدی چیست؟

الف ) ترمیم روده از طریق لاپاراسکوپی

ب ) تحت نظر گرفتن بیمار

ج ) لاپاراتومی

د )  شستشوی شکم و آنتی بیوتیک وسیع الطیف

 

3- در کدامیک از موارد لاپاراسکوپی خطر  آسیب روده بیشتر است ؟

الف )  ورود به شکم

ب )  آسیب روده با ساکشن

ج )  استفاده از گرسپرتروماتیک

د ) استفاده از الکتروکوتری

 

4- در بیمار با سابقه جراحی ،  جراح متوجه آسیب معده حین ورود از نقطه پالمر میشود. اقدام بعدی چیست؟

الف )  آنتی بیوتیک و شستشوی شکم با مایع فراوان

ب )  ترمیم معده در دو لایه و شستشوی شکم

ج )  نازوگاستریک تیوب تا شروع پریستالتیسم روده

د )  رزکشن منطقه اسیب دیده و ترمیم

 

5-  كدام يك از موارد زير صحيح نمي باشد ؟

الف ) تروما به عصب هیپو گاستر باعث    Urinary incontinance  میشود

ب )  در اعمال جراحی لاپاراسکوپی DIE  در موارد خا صی nerve spairing sacral roots یا دایسکشن روت های ساکرال باعث کم کردن عوارض تروما به اعصاب لگن میشود

ج )  تروما به اعصاب پاراسمپاتیک باعت اتونی مثانه مبشود

د ) تروما به اعصاب کف لگن باعث diarrhea  میشود

 

6 -  بيمار با اندومترويوز پيشرفته و علائم دردهاي سياتيكي طرف چپ مراجعه ، در تصوير ام ار اي متوجه DIE پارامتر دوطرفه با اثر فشاری روی عصب سیاتیک چپ شدیم جهت جلو گیری از عوارض عصبی :

الف )  بر داشتن هر دو طرف ضایعه پارامتر

ب )  برداشتن ضایعه DIE طرف چپ

ج )  برداشتن ضایعهDIE  طرف راست

د )  DIE پارامتر ربطی به دردهای سیاتیکی ندارد لذا برداشتن ان بهبود علايم را ایجاد نمیکند

 

7 -  تروما به اعصاب اتونوم كف كگن باعث عوارض زير نميشود

الف )  Urinary incntinence

ب )  Loss of sensation of bladder fullness

ج )  Constipation

د )  Hematuria

 

8 -  در جراحي هاي لا پاراسكوپي هاي وسيع لگن به خصوص اندومتريوز كدام يك از اعصاب زير در معرض تروما هستند

الف )   Hypogastric nerve

ب )  inferior hypogastric plexus

ج )  pelvic splanic nerves

د )  همه موارد

 

9-   از نقطه نظر تکنیکی کدامیک از موارد زیر شانس آسیب به عروق را هنگام تروکاریزاسیون  زیاد می‌کند ؟

الف )   ناکافی بودن شکاف پوست

ب )  بیماران خیلی چاق

ج )   جراح با تجربه

د )   تروکاریزاسیون مستقیم 

 

10-   در عمل جراحی هیسترکتومی لاپاروسکوپیک ساده کدام مرحله عمل احتمال آسیب به عروق بزرگ و خطرناک می باشد؟

الف )   ورود به شکم

ب )   قطع لیگامان  انفاندیلوپلویک

ج )   دایسکشن حالب

د )   حفظ عصب پودندال

 

11-    هنگام شروع لاپاروسکوپی برای جلوگیری از آسیب به عروق کدامیک از موارد زیر مهمتر است؟

الف )    وزن بیمار

ب )   پوزیشن ترندلبورگ

ج )    صاف بودن تخت عمل

د )    قرار گرفتن جراح سمت چپ

 

12-   چنانچه حین عمل ورید اکسترنال ایلیاک پاره شود کدام شیوه درمانی زیر مناسبتر است؟

الف )   کوتری بای پولار دو سر رگ

ب )   کلامپ و انسداد آن با لیگاشور

ج)   کلامپ و انسداد آن با نخ لوپ

د )   دوختن ورید با نخ مناسب

 

13-  خانم 30 ساله به علت نازایی اولیه، کاندید لاپاراسکوپی تشخیصی شده است. باورود سوزن ورس متوجه خروج ترشحات سبزرنگ مشکوک به ترشحات روده باریک می شویم.اقدام مناسب بعدی کدام است؟

الف)  به جا گذاشتن سوزن ورس در محل و ورود به شکم از محل دیگر

ب)  در آوردن سوزن ورس و تحت نظر گرفتن بیمار

ج)  به جا گذاشتن سوزن ورس و لاپاراتومی فوری

د)  در آوردن سوزن ورس و لاپاراتومی فوری

 

14-  در بیمارانی که ریسک فاکتور برای ایجاد عوارض در حین ورود به شکم جهت انجام لاپاراسکوپی دارند روش ارجح ورود به شکم کدام مورد زیر است؟

الف) استفاده از سوزن ورس

ب) روش direct

ج)  روش  open laparoscopy

د)  لاپاراتومی به جای لاپاراسکوپی

 

15-  در بین احشا داخل شکمی، شایعترین عضوی که در طی ورود به شکم در حین لاپاراسکوپی دچار آسیب می شود کدام است؟

الف) روده باریک

ب)  معده

ج)  کبد

د)  کولون

 

16-  در مورد آسیب مثانه در حین لاپاراسکوپی  تمام موارد زیر صحیح است بجز:

الف)  نشانه آسیب مثانه، gaseous distention  بگ ادراری است

ب)  پانکچرهای تا 5میلی متر در dome مثانه نیازی به ترمیم ندارند و با نگهداشتن سوند تا 10 روز ترمیم می شوند

ج )defect    نامنظم در مثانه باید ترمیم شود و سوند تا حداقل 4 روز بماند

د)   آسیب مثانه در حین dissection در حین جراحی نسبت به آسیب مثانه در زمان ورود تروکار به شکم شایعتر است

 

17-   در زمان بروز  آمبولی CO2  حین لاپاراسکوپی کدام پوزیشن برای کاهش عوارض توصیه میشود؟

الف )  پوزیشن پرون

ب )  پوزیشن جک نایف

ج )  پوزیشن لترال  به چپ و سر پایین

د )  پوزیشن سر بالا

 

18-  در مورد انجام عمل لاپاراسکوپی در حین حاملگی کدامیک از موارد زیر غلط است ؟

الف )  بهترین زمان انجام آن در سه ماهه دوم و قبل از هفته 23 حاملگی است

ب )  عوامل توکولیتیک باید به طور پروفیلاکسی استفاده شود

ج )  روش لاپاراسکوپی باز  ارجح  است

د )  تهویه مکانیکی باید در جهت حفظ آلکالوز متابولین فیزیولوژیک مادر باشد

 

19-  خانم  27 ساله ای تحت عمل جراحی  لاپاراسکوپی زنان قرار گرفته و در اواسط عمل متوجه میشویم درجه اشباع اکسیژن بیمار 82%  و فشار  راه  هوایی افزایش یافته و  CO2   انتهای بازدمی بیمار تغییر نکرده است. تشخیص شما چیست ؟

الف )  آمفیزم زیرجلدی

ب )  انتوباسیون اندوتراکئال،

ج )  پنوموتوراکس

د )  آمبولی ماسیوCO2

 

20-   بیمار  زن  36 ساله تحت لاپاراسکوپی با بیهوشی عمومی است . درحین عمل دچار  پنوموتوراکس ثانوی در اثر پارگی  bulla شده است. کدامیک  از اقدامات زیر کاربرد ندارد؟

الف )  قطع  N2O

ب ) استفاده از توراکوسنتز

ج )  استفاده از  peep 

د )  ونتیلاسیون کافی با اکسیژن

 

21  درحین عمل جراحی هیسترکتومی لاپاراسکوپیک متوجه پرفورواسیون  شارپ مثانه حدود 2mm  میشویم ترمیم انجام میشود . بیمار تا چند روز بعداز عمل باید سوند فیکس باشد ؟

الف)  7 5 روز

ب)  5-2 روز

ج)  14-10 روز

د)  نیازی به سونداژ پس از عمل ندارد

 

22DIE  در کدامیک از قسمتهای زیر بیشترین خطر آسیب به حالب را حین جراحی لاپاراسکوپیک اندومتریوز دارد ؟

الف)  تخمدان

ب)  لیگامنت راند

ج)  لیگامنت یوتروساکرال

د)  لوله ها

 

23  بیشترین علت آسیب به حالب در حین جراحی هیسترکتومی لاپاراسکوپیک کدام است ؟

الف)  CUT کردن با قیچی

ب)  آسیب حرارتی

ج) Ligation

د)  تراکشن

 

24   درمورد آسیب به حالب درحین جراحی لاپاراسکوپی کدام مورد صحیح است ؟

الف)  تشخیص معمولا با تاخیر است

ب) obliteration    cul-de-sac فاکتور خطر محسوب می شود

ج)  درحین عمل استفاده از سیستوسکوپی بدنبال تزریق IV  ایندیگوکارمین کمک کننده است

د)  همه موارد 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 سوالات وبینار معرفی موارد مرگ مادر

چمعه 18 تیر - ساعت  9 الی 12

 

1- جمله صحیح را انتخاب کنید

الف )  سندرم HELP   در واقع طیفی از پره اکلامپسی میباشد

ب )  در تمام موارد سندرم  HELP  فشارخون وجود دارد

ج )  در تمام موارد سندرم HELP  پروتینوری  وجود دارد

د )  این سندرم میتواند  جدا  از  پره اکلامپسی میباشد.

 

2- موارد زیر از ریسک فاکتورهای سندرم HELP   میباشد  بجز   ؟

الف ) nuliparity    

 ب )  سابقه در حاملگی قبلی

ج )  وجود استعداد ژنی

 د )  مولتی پاریتی

 

3- شایعترین علامت بالینی سندرم    HELP  چیست ؟

الف ) تهوع استفراغ

ب ) درد کولیکی شکم

ج ) سردرد

د )  ضعف عمومی  (  generalized malaise)

 

4- کدامیک از موارد زیر از یافته های غیر معمول سندرم  میباشد؟

الف )  دکولمان جفت

ب )  DIC

ج )   ادم ریه

د )  اکیموز و هماچوری

 

 

5- علت اصلی بروز اختلال انعقادی و DIC در خانمی که بدلیل زایمان دوقلویی دچار خونریزی و آتونی شده کدام است؟

الف ) آسیب وسیع به سلولهای اندوتلیال

ب) کاهش تولید فاکتورهای انعقادی وFDP

ج)  کاهش عوامل لخته شدن و پلاکت

د) نقص در PH و دمای بافتی

 

6- خانمی بدلیل خونریزی شدید پس از زایمان و DIC تحت درمان و خونریزی کنترل و کلیه ی علایم حیاتی خوب و پایدار است اما فشارخون مادر درmmHg80-70 باقی مانده است. انجام کدام یک از اقدامات زیر ضرورت دارد؟

الف ) ارزیابی دقیق خونریزی داخلی

ب)  تجویز داروهای بتاممتیک

ج)  ارزیابی مجدد ABG, Hb

د) ارزیابی فوری نارسایی آدرنال

 

7- خانمی بدلیل خونریزی شکمی ناشی از EP دچار DIC شده است. ترنسفوزیون خون و مایعات آغاز شده است. در هدف گذاری برای تثبیت علائم حیاتی کدام صحیح است؟

الف ) اوت پوت ادراری 1CC/kg/h

ب)  متوسط فشار شریانی 65mmHg

ج)  فشار خون سیستول 80mmHg

د)  فشار خون دیاستول 70mmHg

 

8- در صورت انجام ترنسفوزیون وسیع در موارد خونریزی و DIC ، کنترل پتاسیم و کلسیم با چه فواصلی توصیه می شود؟

الف ) 15 دقیقه

ب)  30 دقیقه

ج)  یک ساعت

د) دو ساعت

 

9- خانم 34 ساله باردار33 هفته بدلیل خونریزی وجفت پرویا بستری است. هفته گذشته باتشخیص آنمی داسی شکل خون دریافت کرده است. ازطی دو روز گذشته شب هنگام تب معادل 38 درجه سانتیگراد داشته. سونوگرافی جنین نرمال است . مادر ازابتدای بستری پالسbpm100 دارد .جهت تشخیص قطعی کوریو آمنیوتیک کدام تست را پیشنهاد می نمایید؟

الف)cell blood count  

ب) آمنیوسنتز

ج) کشت خون

د) سونوگرافی سریال مایع آمنیوتیک

 

10- جهت تشخیص سپسیس در خانم باردار کدامیک از اسکوربندی های زیر از حساسیت بیشتری برخورداراست ؟

الف) SOFA

ب) qSOFA

ج) SOS

د) SIRS

 

11- در مادربارداری که با تشخیص سپسیس بستری شده است، کدام گزینه مناسب ترین فشارخون بعداز اقدامات احیا می باشد ؟

الف) SBP ≥ 90 mmHg

ب)  DBP ≥ 80 mmHg

ج)  MAP  ≥ 85 mmHg

د)  MAP  ≥ 65 mmHg

 

12- خانمی با تشخیص septic abortion بستری و تحت درمان قرارگرفته. وجود کدام گزینه ی زیر، ریسک موربیدیتی بیشتری جهت وی دارد؟

الف) لکوسیت بیش از 25 در میکرولیتر

ب)  لاکتیک اسید بالای 2 میلی مول درلیتر

ج) ضربان قلب بیش از 120 ضربه دردقیقه

د) تعدادتنفس بیش از 35 ضربه دردقیقه

 

13- خانمی پس از زایمان دچار آتونی رحم شده که با ماساژ دو دستی و تجویز دارو کنترل شده است،در حال حاضر فشار خون 60/90 با تغییر ارتواستاتیک،تعداد ضربان نبض 112 در دقیقه ، تعداد تنفس 26 در دقیقه و مضطرب است. پس از مدتي خونريزي مجدد شروع مي شود چه اقدامي انجام شود؟

الف) افزایش میزان کریستالوئید تزریقی          

ب) ارسال آزمایشات انعقادی و افزایش کریستالوئیدها

ج ) آماده سازی خون و پس از کسب نتیجه آزمایشات تزریق خون

د) منتظر جواب آزمایشات نمانده و خون را تزریق می کنیم.

 

14-  بیمار پس از زایمان طبیعی،آتونی داشته و تخمین خونریزی حدود 700 cc می باشد.فشار خون 70/110 ، تعداد نبض 82 در دقیقه ، فشار نبض طبیعی است و بیمار کمی مضطرب می باشد،چه اقدامی توصیه می کنيد؟

الف) تجویز اکسیژن 8-6  lit/min   

ب )  تجویز ترانس اگزامیک اسید

ج )   گرفتن رگ مرکزی

د )  تزریق خون

 

15- نحوه تجویز ترانس اگزامیک اسید ( TXA) در درمان خونریزی پس از زایمان چگونه است؟

الف )  100  ميلي گرم وریدي  و هر 10 دقیقه تکرار شود تا یک گرم.

ب)  500  ميلي گرم در500 سي سي  سرم نرمال سالین اضافه شده در مدت 20  دقیقه انفوزیون شود.

ج)  1 گرم در 100 سي سي نرمال سالین اضافه شده ،حداکثر طی 10 دقیقه انفوزیون شود.

د)  1 گرم وریدی تزریق شده و 10 دقیقه بعد تکرار شود.

 

16 - حین ترمیم اپی زیوتومی متوجه می شوید مادر تاکی کارد شده است   ( PR:120  min:15 , PB:100/60 mmgh )  گاز آغشته به خون دارید و از شان زیر  پای مادر خون درحال چکیدن است میزان تخمین خونريزي  از نظر شما چقدر است و اقدام مناسب کدام است ؟

الف)  کمتر از 10000 سی سی ، تجویز کریستالوئید

ب)  1000 تا 1500 سی سی ، تجویز کریستالوئید

ج)  1000 تا 1500 سی سی ترنسفوزیون یک واحد پک سل

د)  1500 تا 2000 سی سی ترانسفوزیون دو واحد پک سل

 

17-  خانم باردار۳۵ هفته بعلت کوید شدید پنج روز در icu بستری بوده سرانجام بعداز ده روز از بیمارستان ترخیص شده است چه زمانی میتواند از قرنطینه خارج شود؟

الف ) ده روز پس از مثبت شدن تست pcr

ب )  بیست روز پس از شروع علایم

ج )  دوهفته پس از شروع علایم

د ) دوهفته پس از مثبت شدن تست pcr

 

18-  خانم باردار ۳۷ هفته و پنج روز بدون سابقه بیماری ، درحال حاضر با تست pcr  مثبت کوید و مختصری سرفه مراجعه نموده است .   علایم حیاتی پایداراست از نظر زمان و نحوه زایمان بترتیب ، کدام گزینه صحیح است؟

الف)  7 روز بعداز تست مثبت- سزارین

ب )  ۷ روز بعداز شروع علایم - اندیکاسیون مامایی

ج ) بستری جهت ختم- اندیکاسیون مامایی

د )  بستری جهت ختم -سزارین

 

19-  خانم ۲۶ ساله با بارداری ۲۹  هفته با تب ۳۸ درجه ، خستگی و تهوع وسرفه که از روز قبل شروع شده به شما مراجعه مینماید تنگی نفس ندارد و O2 sat حدود ۹۷ درصد است اقدام صحیح کدام است؟

الف) درخواست HRÇT

ب ) بستری در بیمارستان سطح دو

ج ) بستری در بیمارستان سطح  سه

د ) اطلاع به مرکز بهداشت ودرخواست تست pcr‌‌

 

20-  در خانم باردار با کوید فعال که جهت زایمان بستری است کدام یک از موارد زیر توصیه نمیشود؟

الف )  تماس پوستی نوزاد

ب ) تاخیر در بستن بندناف

ج ) استفاده از توپ حین زایمان

د) بیدردی زایمان

 

21- کدام علل مرگ در مادران باردار روند افزایشی داشته اند ؟

الف ) بیماریهای قلبی

ب ) آنفلوآنزا

ج ) آنفلوآنزا و بیماری قلبی

د ) آنفلوآنزاو ترومبوآمبولی

 

 

22 - بیشترین کاهش در کدام علت مرگ رخ داده است ؟

الف ) خونریزی ها و علل قلبی

ب ) پره اکلامپسی و سپسیس 

ج ) سپسیس وسایر  علل مامایی

د ) علل قلبی و سایر علل مامایی

 

 

23 - بیشترین نوع تاخیر در موارد مرگ مادران بدلیل خونریزی کدام بوده است ؟

الف ) تاخیر در تصمیم گیری

ب ) تاخیر در ارجاع

ج ) تاخیر در درمان

د ) موارد یک و دو

 

24 - مورتالیتی ایندکس نمایانگر کدام مورد هست ؟

الف ) نسبت مرگ مادران به عوارض شدید بارداری و زایمان

ب ) مقایسه میزان عوارض شدید منجر به مرگ مادران

ج ) مدیریت بهتر عوارض شدید و کاهشموارد منجر به  مرگ

د ) این شاخص امکان ارزیابی مدیریتی را فراهم نمی کند

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

سوالات وبینار بیماریهای داخلی و بارداری

جمعه 18 تیر - ساعت 16  الی  19 

 

1- کدام یک از موارد زیر صحیح است

الف)  هیپو تیروئیدی آشکار شایع‌تر از هیپوتیروئیدی ساب کلینیکال در حاملگی می باشد.

ب)  شیوع  مسمومیت حاملگی در کم کاری تیروئید در حاملگی کاهش می یابد.

ج ) شیوع  مسمومیت حاملگی وزایمان زودرس در موارد کم کاری تیروئید آشکار افزایش  می یابد.

د) شیوع دکولمان در موارد حاملگی با کم کاری تیروئید کاهش می‌یابد.

 

2- کدامیک یک از موارد زیر صحیح می باشد

الف) عوارض بد حاملگی در کم کاری تیروئید ساب کلینیکی کمتر از کم کاری تیروئید آشکار است.

ب ) شیوع از دست دادن حاملگی در ماههای اول در موارد کم کاری تیروئید شایع تر است.

ج ) کم کاری کلینیکال معمولاًدرحاملگی اهمیت ندارد.

 د ) الف و ب

 

3- مورد صحیح را انتخاب کنید.

الف ) در سه ماهه اول سطح هورمونی بتا هاش سی جی بالا باعث کاهش سطح TSH میشود.

ب ) نیاز مادر در حاملگی به هورمون تیروئید به علت افزایش متابولیسم افزایش می یابد.

ج )   الف و ب

د ) به طور طبیعی سطح TSH در اوایل حاملگی افزایش می یابد.

 

4- کدام یک از موارد زیر درحاملگی قابل قبول است

 الف ) سطح  انتی   TPOاغلب موارد درحاملگی کاهش می‌یابد.

ب) در موارد بیماران دیابتی و یا تی پی او بالا باید سطح TSH در حاملگی ارزیابی شود.

 ج)  نیاز مادر با سابقه کم کاری تیروئید در اغلب موارد در طی حاملگی به هورمون تیروئید افزایش می یابد.

 د )   ب و ج

 

 

5-  تمام تغییرات فیزیولوژیک زیر در بارداری طبیعی رخ می دهد به جز  :

الف ) افرایش جریان خون کلیه

ب ) افزایش حجم در گردش

ج ) کاهش سطح نیتریک اکسید

د ) کاهش مقاومت عروق سیستمیک

 

6-تجویز کدامیک از داروهای زیر در درمان افزایش فشارخون در جریان بارداری بلا مانع است؟

الف ) کاپتوپریل

ب )  والسارتان

ج ) اسپیرونولاکتون

د ) نیفدیپین طولانی اثر

 

7-تمام مواد زیر از معیارهای پره اکلامپسی شدید می باشد به جز  :

الف ) پروتینوری بیش از 8 گرم در روز

ب ) آنزیم های کبدی بیش از دوبرابر نرمال

ج ) ترومبوسیتوپنی

د ) کراتی نین سرم بالاتر از 1.1 میلی گرم در دسی لیتر

 

8-همه عبارات زیر در مورد بارداری و نارسایی مزمن کلیه صحیح است به جز  :

الف )  این بیماران در خطر پیشرفت نارسایی کلیه قرار دارند

ب ) ریسک پره اکلامپسی در این بیماران بالاتر است

ج ) در اکثر موارد علت نارسایی کلیه در تعیین پیش آگهی بارداری نقش مهمی دارد

د ) مصرف هپارین در صورت پروتینوری نفروتیک توصیه می گردد

 

9 - كدام يك از بيماريهاي قلبي زير كنتراانديكاسيون مطلق بارداري نمي باشد؟

الف  ) سندرم آيزن منگر

ب )  پولموناري هايپرتنشن شديد

ج )  تنگي شديد بدون علامت دريچه آئورت

د )  سندرم مارفان با سايز آئورت بيش از ٥٥ ميلي متر

 

10- در بيماري كه به دليل مشكلات قلبي، تحت درمان با وارفارين است و بطور اورژانس كانديد ختم بارداري است ،  بهترين درمان جهت reverse كردن اثر آنتي كواگولان كدام مورد است؟

الف ) پروتامين سولفات

ب ) ويتامين k

ج )  factor pcc4

د ) FFP

 

11-  براي جلوگيري از post partum hemorrhage

در بيماران قلبي ، كدام دارو منع مصرف دارد؟

الف ) oxytocin

ب )  sulprostone

ج ) misoprostol

د ) ergometrine

 

12  -  در سابقه مصرف كدام داروي زير توسط مادر باردار ، نوزاد بعد از تولد بايد به مدت ٤٨ ساعت مانيتور شود؟

الف ) متوپرولول

ب ) متيل دوپا

ج ) نيفديپين

د )  بروموكريپتين

 

13 -  عبارت صحیح کدام است ؟

الف )  (CHB)Congenital Heart Block در همه بیماریهای رماتولوژیک  دیده میشود.

ب )  حاملگی در زمان خاموشی بیماری شانس  Flare  ندارد

ج )  عواقب نامطلوب حاملگی را نمیتوان پیش بینی کرد

د )  Lupus Anticoagular  پیش بینی کننده  Fetal Loss  است

 

14 ریسک  فاکتورهای پراکلامپسی در لوپوس و حاملگی همه موارد زیر است .  بجز ؟

الف )  فشار خون

ب )  نفریت لوپوسی

ج )  آنتی بادیهای  آنتی فسفولیپیدی  (apl)

د )  مصرف  استروئید

 

15 تشخیص  نفریت لوپوسی از  پراکلامپسی  کدام است؟

الف )  پروتئینوری

ب )  سدیمان ادراری  اکتیو

ج )  فشار خون

د )  ترومبوسيتوپني

 

16 کدامیک از داروهای زیر  را در لوپوس و حاملگی قطع می کنیم ؟

الف  )  استروئید

ب )  کلروکین

ج )  NSAIDS

د )   آزاتیوپرین

 

17 - دربيمار بارداري كه با علايم تهوع و استفراغ و تست كبدي مختل در ١٤ هفته مراجعه كرده است. كدام تشخيص كمتر مطرح ميباشد؟

الف )  كلستاز حاملگي

ب )  هايپرامزيس گراويداروم

ج )  كله ليتيازيس

د )  سندروم بودكياري

 

18 - كدام تست كبدي تحت تاثير حاملگي قرار نميگيرد؟

الف )  الكالن فسفاتاز سرمي

ب )  اسپارتات امينوترانسفرازسرمي

ج )  البومين سرمي

د )  فيبرينوژن سرمي

 

19 - دربيماري كه با آزمایشات  كبد ي مختل و تشخیص كلستازحاملگي تحت درمان قرار گرفته و علائم و

آزمایشات كاملا  بهبود  يافته .  توصيه  مناسب  براي  ختم بارداري  كدامست؟

الف )  ٣٤ هفته

ب )  ٣٦ هفته

ج )  ٣٩ هفته

د )  ادامه بارداري تا ٤١ هفته و ختم  براساس  انديكاسيونهاي  استاندارد  مامايي

 

20 - دربيمارحامله اي كه بلافاصله پس ازبستري زايمان كرده و ٢ ساعت پس از زايمان طبيعي بسرعت دچار علائم DIC  و  افزايش  ٥  برابری  آنزیمهای  كبدي و زردي  پيشرونده  همراه با  رايزكراتينين  گرديده  ، كدام تشخيص كمتر مطرح ميباشد؟

الف )  مصرف دارو

ب ) کبد چرب بارداری

ج )  خونريزي

د )  كلستاز حاملگي

 

21-   همه موارد زیر در مورد کولیت اولسرو صحیح است بجز ؟

الف )  این بیماری از رکتوم شروع میشود وبه سمت پروگزیمال گسترش میابد

ب )  اپاندکتومی قبلی در مقابل کولیت اولسرو اثر محافظتی دارد

ج )  درد کولیکی عود کننده RLQ  و تب و فیستول به پوست از علایم اصلی ان هستند

د )   تظاهرات خارج روده ای ان ارتریت واریتم ندوزوم میباشد

 

22 - خانم مبتلا به  کولیت اولسرو جهت مشاوره قبل بارداری به شما مراجعه نموده است همه توصیه های زیررا انجام میدهید بجز؟

الف ) اسید فولیک خوراکی ۴میلیگرم قبل از بارداری وطی تریمستر اول

ب ) ویتامین دی ۸۰۰ میلیگرم روزانه وکلسیم ۱۲۰۰میلیگرم روزانه در بارداری

ج )  تجویز گلوکوکورتیکویید به عنوان درمان نگهدارنده در موارد متوسط وشدید

د )  کولیت اولسرو اثرات اندکی بر پیامدهای حاملگی دارد

 

23 - در مورد بیماری کرون در بارداری همه گزینه های زیر صحیح است بجز ؟

الف )  فعالیت بیماری کرون در طی حاملگی بستگی به وضعیت آن در زمان حول وحوش لقاح دارد

ب )  درزنانیکه بیماری انان در هنگام لقاح فعال باشد در یک چهارم موارد بیماری عود میکند

ج )  ژیمی که عموما به عنوان درمان نگهدارنده طی دوره های بدون علامت بیماری موثر باشد وجود ندارد

د )   ازاتیوپرین در حاملگی بی خطر است

 

24 -  همه موارد زیر درمورداثرات بیماری کرون در حاملگی صحیح است بجز؟

الف )  زنان مبتلا به فیستول پری انال می توانند زایمان طبیعی کنند

ب )  کرون در مقایسه با کولیت اولسرو با پیامدهای نامطلوب حاملگی بیشتری همراه است

ج )  بیمارانی که کولستومی لوپ ایلیال دارند مشکلات کمتری دارند

د )  پیامدهای بارداری با فعالیت بیماری در ارتباط است