کمیته برگزاری

اعضاي کميته برگزاري کنگره


رئيس کنگره
دکتر اشرف آل ياسين
دبير علمي
دکتر لاله اسلامیان
دبير اجرائي
دکتر وجيهه مرصوصي
دبیر امور بين الملل
دکتر اشرف جمال
مسئول گروه نازایی
دکتر فیرزه اکبری اسبق
مسئول گروه آنکولوژی
دکتر ستاره اخوان
مسئول گروه پریناتولوژی
دکتر اشرف سادات جمال
مسئول گروه اوروگاینکولوژی
دکتر طاهره افتخار
مسئول گروه لاپاراسکوپی
دکتر زهرا عسگری
مدير اجرائي
کورس جعفري
مسئول مقالات
دکتر آیدانجفیان
مسئول روابط عمومي
دکتر فاطمه سروي
مسئول امور ثبت نام
دکترسيما گيتي
مسئول پشتیبانی و برنامه ریزی
دکتر منصوره یراقی
مسئول سایت
مهندس مهیار فرهمندفر
مسئول دبیرخانه
مرضیه عیوضی