جزییات برنامه لاپاراسکوپی

وبینارهای تخصصی گروه لاپاراسکوپی

عنوان : آندومتریوز

تاریخ : پنجشنبه 10 تیر

ساعت :  19:30 16:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر اشرف آل یاسین

1-   تصویربرداری در اندومتریوز

دکتر لیلا بیانی

16:25 – 16:00

2- درمان دارویی در آندومتریوز

دکتر شهلاچایچیان

16:50 – 16:25

3- کنترل درد در بیماران آندومتریوز

دکتر فاطمه بهمنی

17:15 – 16:50

4-   ناباروری در بیماران آندومتریوز

دکتر اشرف معینی

17:40 – 17:15

5- آناتومی در آندومتریوز

دکتر لیلی حفیظی

18:05 – 17:40

6-   اصول جراحی در اندومتریوز

دکتر سعید البرزی

18:25– 18:05

7-  جراحیهای پیشرفته در اندومتریوز

دکتر سعید البرزی

18:25-18:45

7- انتخاب GNRH آگوئیست های مختلف در درمان اندومتریوز

دکتر امیرمنصور جلالی

19:10– 18:45

8- پرسش و پاسخ

 

19:30– 19:10

 

 

وبینارهای تخصصی گروه لاپاراسکوپی

عنوان : توده آدنکس

تاریخ : جمعه 11 تیر

ساعت :  19:00 16:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر ریحانه حسینی

1 - برخورد با کیستهای دوره بلوغ و قبل از آن

دکتر صفورا روح الامین

16:25 – 16:00

2-   برخورد با توده آدنکس در سن باروری

دکتر زهرا طاولی

16:50 – 16:25

3-   برخورد با توده آدنکس حین بارداری

دکتر مریم ربیعی

17:15 – 16:50

4- برخورد با توده آدنکس پس از یائسگی

دکتر راضیه هاشمی

17:40 – 17:15

5-   برخورد اتفاقی با توده آدنکس حین جراحی

دکتر اعظم السادات موسوی

18:05 – 17:40

6 - برخورد با آبسه توبواوارین

دکتر آناهیتا انزوایی

18:30 – 18:05

7- پرسش و پاسخ

 

19:00 – 18:30

 

 

وبینارهای تخصصی گروه لاپاراسکوپی

عنوان : عوارض لاپاراسکوپی

تاریخ : پنجشنبه 17 تیر

ساعت :  19:00 16:00

مدیر و

هماهنگ کننده

موضوعات سخنرانی

سخنران

ساعت سخنرانی

دکتر زهرا عسگری

1- عوارض ورود به داخل شکم

دکتر مریم هاشمی

16:25 – 16:00

2- عوارض عروقی

دکتر ابوالفضل مهدیزاده

16:50 – 16:25

3- عوارض عصبی

دکتر اعظم السادات مهدوی

17:15 – 16:50

4-   عوارض ادارای

دکتر زیبا ظهیری

17:40 – 17:15

5-   عوارض گوارشی

دکتر ثمانه رخگیره

18:05 – 17:40

6-   عوارض بیهوشی

دکتر معصومه نتاج

18:30 – 18:05

7- Deep neuromuscular block to optimize surgical space conditions during laparoscopic surgery

دکتر سعید صفری

18:30-18:45

8- پرسش و پاسخ

 

19:00 – 18:45