برنامه علمی

سالن اصلی

۰۸:۰۰ - ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
جمعه, ۱۱ مهر
پنج شنبه, ۲۰ خرداد
جمعه, ۲۱ خرداد
شنبه, ۲۲ خرداد

سالن دوم

۰۸:۰۰ - ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
جمعه, ۱۱ مهر
پنج شنبه, ۲۰ خرداد
جمعه, ۲۱ خرداد
شنبه, ۲۲ خرداد

سالن سوم

۰۸:۰۰ - ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
جمعه, ۱۱ مهر
پنج شنبه, ۲۰ خرداد
جمعه, ۲۱ خرداد
شنبه, ۲۲ خرداد

سالن چهارم

۰۸:۰۰ - ۱۰:۳۰ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
پنج شنبه, ۱۰ مهر
پنج شنبه, ۲۰ خرداد
جمعه, ۲۱ خرداد